top of page

Profesjonell Læringsledelse

Profesjonell Læringsledelse består av to hoveddeler – selvanalyse av egen skole og strategisk innsats.

Selvanalyse

I selvanalysen arbeider skolens ledelse med å kartlegge situasjonen på områder vi vet har stor effekt elevenes læring.

1.       Skolens nivå på elevprestasjoner – nåsituasjon, trender og skolebidrag

2.       Kvaliteten på skolens undervisning

3.       Kvaliteten på skolens læringsmiljø

4.       Kvaliteten i skolens arbeid i profesjonelle fellesskap

5.       Kvaliteten i skolens ledelsespraksis

 

Hvert tema har spesifikke indikatorer som hver for seg er gjenstand for selvanalyse.

Til sammen analyseres 17 indikatorer.

Gjennom å gjøre selvanalysen i fellesskap og utvikle strategisk innsats på bakgrunn av denne, vil ledelsen utvikle en felles forståelse for skolens utfordringer og et presist faglig språk.

 

Strategisk Innsats

Selvanalysen av elevresultater er utgangspunkt for skolens målsetninger. Hvilke områder vil vi forbedre? Lærer elevene det de skal? Er det store elevgrupper som underpresterer og som det særlig må arbeides med? Hvilke forbedringer for våre elevers faglige og sosiale læring ønsker vi å se om tre år?

 

Ut fra målsetningene utarbeides spesifikke innsatser innenfor forbedring av undervisning, læringsmiljø og de profesjonelle fellesskap. Ved å arbeide ut fra egen skoles utfordringer, blir innsatsene målrettet og relevante, man tar egne læreres utfordringer på alvor og bidrar med adekvat støtte i stedet for generelle tiltak og prosjekter.

bottom of page